top of page

Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Puijvelde Fotografie ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Definities
1. Puijvelde fotografie: Puijvelde fotografie, gevestigd te Beek onder KvK nr. 66070686, www.puijveldefotografie.nl
2. Klant: degene met wie Puijvelde fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze
algemene voorwaarden.
3. Partijen: Puijvelde fotografie en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5. Offerte: alle aanbiedingen van Puijvelde fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst
aan te gaan.
6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Puijvelde fotografie en de klant.
7. Opdracht: de dienst of het product dat door Puijvelde fotografie geleverd zal worden.
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de
communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen
tijde bij de klant.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel
andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Puijvelde fotografie.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.


Aanvaarding
1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee
instemt, of althans die indruk wekt, dat Puijvelde fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan
wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Puijvelde fotografie zich het recht voor de offerte of het aanbod
alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan
ontlenen.
3. Puijvelde fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie
beschikbaar komt die uitvoering voor Puijvelde fotografie onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Puijvelde fotografie is
in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Annulering van de opdracht
1. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen extra
kosten in rekening gebracht. De betaalde factuur wordt niet terug gestort. De klant ontvangt een tegoedbon welke 2 jaar geldig

is.

2. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 50 euro in rekening gebracht.
3. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen indien dit minimaal 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip plaats vind. Tenzij er overmacht is. Onder overmacht valt: Overlijden, ziekenhuis opname etc. Puijvelde fotografie bepaald of de reden verplaatsing onder overmacht valt. 

Uitvoering van de opdracht
1. Puijvelde fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Puijvelde fotografie gebruikelijk werkt.
2. Puijvelde fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden
tijdens de fotoshoot en/of reportage.
3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
afgesproken tarief van de shoot door de klant.
4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste
uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Puijvelde fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Puijvelde fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig
maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
7.  Puijvelde fotografie garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd
worden.
8.  Puijvelde fotografie levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale
beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Puijvelde
fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te
verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in
de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
9. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Puijvelde fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.

Prijzen
1. Alle prijzen die Puijvelde fotografie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Puijvelde fotografie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Puijvelde fotografie te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Puijvelde fotografie niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Puijvelde fotografie vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Puijvelde fotografie, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen
7. Puijvelde fotografie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan Puijvelde fotografie betalen, tenzij partijen hierover
andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Pas bij betaling van de factuur bij boeken, staat de opdracht definitief gepland. Bij uitblijven van betaling wordt de opdracht geannuleerd. 
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Puijvelde fotografie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
4. Puijvelde fotografie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
5. Puijvelde fotografie verlangt minimaal 100% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en
de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Eigendomsvoorbehoud
1. Puijvelde fotografie blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Puijvelde fotografie op grond van wat voor met Puijvelde fotografie
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Puijvelde fotografie zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Puijvelde fotografie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Puijvelde fotografie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering
1. Puijvelde fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is
overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Puijvelde fotografie vastgesteld.
3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd en in beperkte resolutie. Afdrukbaar tot maximaal formaat 20x30cm door de klant.  De klant kan een hoge resolutie aanschaffen tegen meer prijs. 
Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd,
bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Puijvelde fotografie
niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.


Intellectueel eigendom en licentie
1. Puijvelde fotografie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens
of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Puijvelde
fotografie, indien niet anders is overeengekomen.
3. De klant verkrijgt van Puijvelde fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te
verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Puijvelde fotografie openbaar
gemaakt worden.
5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie
over te dragen.
6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere
doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Puijvelde fotografie.
7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en
publicaties door derden.
8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Puijvelde fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van fotograaf.
10. Puijvelde fotografie houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en
publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media,
tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet
online terug zien, kan dit overlegd met Puijvelde fotografie worden.

 

Rechten van derden
1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van
toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Puijvelde fotografie van alle
aanspraken hierop en verder.
2. Puijvelde fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde
personen.


Meefotograferen
1. Er zullen naast Puijvelde fotografie geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende
opdracht. Tenzij anders vermeld bijvoorbeeld tijdens een workshop.
2. Het is niet toegestaan om zelf foto's of filmpjes te maken tijdens de opdracht. 
3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Puijvelde fotografie of videograaf
de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
4. Het is Puijvelde fotografie toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd
shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

 

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Puijvelde
fotografie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk
(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Puijvelde fotografie.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst
niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Puijvelde fotografie de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Puijvelde fotografie redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom
1. Elk gebruik van een Werk van Puijvelde fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk
op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Puijvelde fotografie.
2. Bij inbreuk komt Puijvelde fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Puijvelde
fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten
van Puijvelde fotografie waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

 

Klachten
1. De klant dient een door Puijvelde fotografie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Puijvelde fotografie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen
naar contact@puijveldefotografie.com.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Puijvelde fotografie
in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Puijvelde
fotografie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Puijvelde fotografie.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Puijvelde fotografie ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

 

Aansprakelijkheid Puijvelde fotografie
1. Puijvelde fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Puijvelde fotografie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Puijvelde fotografie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien Puijvelde fotografie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Garantie

1. Puijvelde fotografie staat niet in voor het het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV straling en andere extreme omgevingsfactoren.

2. Een ontwerp, materiaal en/of fabricagefout kan alleen worden vast gesteld door de leverancier zelf. Eventuele verzendkosten voor onderzoek door de leverancier, worden vergoed door Puijvelde fotografie. De leverancier kan onderzoeken of het om een ontwerp, materiaal of fabricage fout gaat.

3. Indien aan het product een ontwerp materiaal en/of fabricagefout wordt vast gesteld, heeft de klant recht op vervanging of herstel. De koper heeft alleen recht op vervanging wanneer herstel niet meer mogelijk is. De te vervangen of te herstellen producten moeten daartoe franco aan Puijvelde fotografie worden verzonden. Puijvelde fotografie wordt op dat moment eigenaar van het product.

4. Op schade ontstaan door foutief gebruik, of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. 

5. Wand producten en fotoafdrukken hebben een standaard garantietermijn van 6 maanden. Albums hebben een standaard garantietermijn van 1 jaar.

6. Puijvelde fotografie heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren. Dit besluit kan alleen genomen worden nadat er door de leverancier is vastgesteld dat het om een ontwerp, materiaal en/of fabricagefout gaat.
 

Vervaltermijn schadevergoeding
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Puijvelde fotografie vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde
in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Puijvelde fotografie toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Puijvelde fotografie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Puijvelde fotografie in verzuim is.
3. Puijvelde fotografie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Puijvelde fotografie kennis heeft genomen
van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
kunnen nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Puijvelde fotografie
in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Puijvelde fotografie kan worden
toegerekend in een van de wil van Puijvelde fotografie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk-heid niet van Puijvelde fotografie kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Puijvelde fotografie 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Puijvelde fotografie er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Puijvelde fotografie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te
wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden
1. Puijvelde fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Puijvelde fotografie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.


Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Puijvelde fotografie.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat Puijvelde fotografie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Puijvelde fotografie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis
te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 januari 2023.

bottom of page